اجرای پوشش ژئوممبران

کارایی پوشش ژئو ممبران چیست؟ژئوممبران يکي از انواع ژئوسنتتيک است .
که  براي کنترل تلفات آب در استخرها کاربرد ارد.
علاوه بر آن برای ذخيره در کانال هاي انتقال و توزيع آب نیز بسیار مناسب می باشد.

مزایای پوشش ژئوممبران

از مزايا و کارایی پوشش ژئوممبران، علاوه بر سهولت و سرعت در اجرا، آب بندي خوب و جلوگيري از تلفات نشت است.
در اين تحقيق نقش مسائل اجرايي و بهره برداري در استفاده از مزيت کنترل تلفات آب با به کاربردن پوشش ژئوممبران بررسي شده است.

اجرای ژئوممبران در اصفهان

براي اين منظور در استان هاي اصفهان، همدان، خوزستان، سمنان و البرز، ۱۵ استخر پوشش شده با ژئوممبران انتخاب شد.
اين استخرها با ورق ژئوممبران نوع HDPE با ضخامت ۱٫۵ميلي متر داخلي پوشيده شده بودند.
عمر پوشش انجام شده در استخرها ۸ سال و عمق آنها ۳ متر از لبه بود.

 

ميزان تلفات کل آب در اين استخرها در سه مرحله از سال زراعي به روش حوضچه اي تعيين شد.
بر اساس نتايج به دست آمده، مقدار تلفات نشت آب از پوشش ژئوممبران بين ۰٫۱ تا ۳۷٫۶ و به طور متوسط ۱۳٫۹ ليتر در مترمربع در روز بوده است.
و در حدود ۱۲۵ برابر کمتر از تلفات نشت در استخرهاي داراي پوشش بتني است.

 

کمترين تلفات نشت در نمونه هاي ارزيابي شده در استان هاي همدان و خوزستان (با ۰٫۳ و۰٫۲ ليتر در مترمربع در روز).
و بيشترين تلفات نشت در نمونه هاي ارزيابي شده در استان هاي البرز، اصفهان و سمنان به ترتيب با ۲۳٫۱، ۱۶٫۲ و ۲۹٫۶ ليتر در مترمربع در روز تعيين شد.

 

با توجه به يکسان بودن نوع ورق ژئوممبران و شرايط هندسي استخرها، اختلاف در مقدار تلفات آب به مسائل اجرايي و بهره برداري از پوشش در استخرها مربوط است.
موارد اتلاف آب در  استخرها شامل موارد زیر است.
بي توجهي به شيب بندي اصولي کف در طراحي و اجرا
لايروبي نامناسب در حين بهره برداري
بسترسازي نامناسب
متراکم نکردن بستر به صورت استاندارد
وجود سنگ و اشياي نوک تيز در زير پوشش
ايجاد موج در سطوح شيبدار ديواره هاي استخر
بريدگي ناشي از خالي بودن زير پوشش در محل جوش ها و گوشه هاي استخر
تخريب هاي ناشي از فعاليت هاي انساني در حين اجرا و بهره برداري

 

عنوان مقاله: تاثير مسائل اجرايي و بهره برداري در کارايي پوشش ژئوممبران .
براي کنترل تلفات آب (مطالعه موردي در استان هاي اصفهان، همدان، خوزستان، سمنان و البرز)

نویسندگان: بهراملو رضا*, عباسي نادر, موحدان محمد, قدمي فيروزآبادي علي, مامن پوش عليرضا, موسوي فضل سيدحسن, سلامتي نادر

* بخش تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي
مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان همدان
سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، همدان، ايران

کارايي پوشش ژئوممبران

کارايي پوشش ژئوممبران

اجرای پوشش ژئوممبران کارایی پوشش ژئو ممبران چیست؟ژئوممبران يکي از انواع ژئوسنتتيک است . که  براي کنترل تلفات