اجرای پوشش ژئوممبران

کارایی پوشش ژئو ممبران چیست؟

ژئوممبران يکي از انواع ژئوسنتتيک است. که براي کنترل تلفات آب در استخرها کاربرد دارد. علاوه بر آن برای ذخيره در کانال هاي انتقال و توزيع آب نیز بسیار مناسب می باشد.

مزایای پوشش ژئوممبران

از مزايا و کارایی پوشش ژئوممبران، علاوه بر سهولت و سرعت در اجرا، آب بندي خوب و جلوگيري از تلفات نشت است. در اين تحقيق نقش مسائل اجرايي و بهره برداري در استفاده از مزيت کنترل تلفات آب با به کاربردن پوشش ژئوممبران بررسي شده است.

 

مزایای پوشش ژئوممبران

اجرای ژئوممبران در اصفهان

براي اين منظور در استان هاي اصفهان، همدان، خوزستان، سمنان و البرز، ۱۵ استخر پوشش شده با ژئوممبران انتخاب شد. اين استخرها با ورق ژئوممبران نوع HDPE با ضخامت ۱٫۵ميلي متر داخلي پوشيده شده بودند.

عمر پوشش انجام شده در استخرها ۸ سال و عمق آن ها ۳ متر از لبه بود. ميزان تلفات کل آب در اين استخرها در سه مرحله از سال زراعي به روش حوضچه اي تعيين شد.

بر اساس نتايج به دست آمده، مقدار تلفات نشت آب از پوشش ژئوممبران بين ۰٫۱ تا ۳۷٫۶ و به طور متوسط ۱۳٫۹ ليتر در مترمربع در روز بوده است. و در حدود ۱۲۵ برابر کمتر از تلفات نشت در استخرهاي داراي پوشش بتني است.

کمترين تلفات نشت در نمونه هاي ارزيابي شده در استان هاي همدان و خوزستان (با ۰٫۳ و۰٫۲ ليتر در مترمربع در روز). و بيشترين تلفات نشت در نمونه هاي ارزيابي شده در استان هاي البرز، اصفهان و سمنان به ترتيب با ۲۳٫۱، ۱۶٫۲ و ۲۹٫۶ ليتر در مترمربع در روز تعيين شد.

ورق ژئوممبران

با توجه به يکسان بودن نوع ورق ژئوممبران و شرايط هندسي استخرها، اختلاف در مقدار تلفات آب به مسائل اجرايي و بهره برداري از پوشش در استخرها مربوط است.

موارد اتلاف آب در  استخرها شامل موارد زیر است:

  • بي توجهي به شيب بندي اصولي کف در طراحي و اجرا
  • لايروبي نامناسب در حين بهره برداري
  • بسترسازي نامناسب
  • متراکم نکردن بستر به صورت استاندارد
  • وجود سنگ و اشياي نوک تيز در زير پوشش
  • ايجاد موج در سطوح شيبدار ديواره هاي استخر
  • بريدگي ناشي از خالي بودن زير پوشش در محل جوش ها و گوشه هاي استخر
  • تخريب هاي ناشي از فعاليت هاي انساني در حين اجرا و بهره برداري
کارايي پوشش ژئوممبران

کارايي پوشش ژئوممبران

اجرای پوشش ژئوممبران کارایی پوشش ژئو ممبران چیست؟ ژئوممبران يکي از انواع ژئوسنتتيک است. که براي کنترل تلفات